වැඩ වරදිනවා කියලා මෙහෙමත් වරදින හැටි මේවා දකිද්දී තනි ඇහැට ඇඬනවා

වැඩ වරදිනවා කියලා මෙහෙමත් වරදින හැටි මේවා දකිද්දී තනි ඇහැට ඇඬනවා

Watch වැඩ වරදිනවා කියලා මෙහෙමත් වරදින හැටි මේවා දකිද්දී තනි ඇහැට ඇඬනවා Free Online at LakFreedom Media

Loading...
X CLOSE
Published 2014-04-21 | 1922 Views
Loading...

Sinhala Cartoons
Loading...

Latest News

How to vote at the 2020 General Election on the 5th of August
Posted on Tuesday August 04, 2020

How to vote at the 2020 General Election on the 5th of August ]]>

Sri Lanka to provide tax free salaries to executives in China project
Posted on Tuesday August 04, 2020

COLOMBO (News1st): Sri Lanka will give tax free salaries to 30 executives employed in a billion dollar property project from China which will be a landmark in the reclamation that is expanding the country, EconomyNext reported. “During the project implementation period, up to a maximum number of ...

SL Police yet to receive confirmation on “Angoda Lokka”s death in India
Posted on Tuesday August 04, 2020

Colombo (News 1st); Sri Lanka Police said it is yet to receive confirmed and credible information on the death of underworld don “Angoda Lokka” in order to proceed with taking necessary measures on the cases filed against him. Police Spokesperson SSP Jaliya Senaratne said credible information ...

Was Anurudhdha Sampayo arrested based on a tip-off or intelligence operation?
Posted on Tuesday August 04, 2020

Colombo (News 1st); Ex-Superintendent of the Negombo Prison Anurudhdha Sampayo and three other Negombo Prison officers were remanded to the 18th of August by the Negombo Magistrate’s Court on Tuesday (04). The other suspects are Chief Jailor Sarath Bandara, Jailor Nishantha Senaratne, and Second...

“Narco-Cat” has not escaped; continues to roam free at Magazine Prison premises
Posted on Tuesday August 04, 2020

Colombo (News 1st); The cat recently detained by prison officers for carrying a package of heroin tied on to its leash, has not escaped, confirmed the Sri Lankan Prisons Department. Prisons Administration & Rehabilitation Commissioner Chandana Ekanayake speaking to News 1st said the cat in questio...

Former CID Chief Shani’s assistant gives closed door statement; claims “undue influence”
Posted on Tuesday August 04, 2020

Colombo ( News 1st); Police Sub-Inspector Sugath Mohana Mendis who once served as an assistant to the Ex-Director of the Criminal Investigations Department Shani Abeysekera was remanded until the 07th of August, with regard to an allegation over providing false evidence. The suspect was produced t...

Latest Photos

Lagna Palaapala Movies

LakFreedom Media has attempted to make the information on this Site as accurate as possible and is provided in good faith without any express or implied warranty. There is no guarantee given as to the accuracy of any individual item on the Site. If you rely on the information given on this Site, you are responsible for ensuring by independent verification its accuracy, currency or completeness. The information given on this Site is for personal use only.

LakFreedom Media make no warranties, representations, express or implied, as to the accuracy, merchantability, quality or fitness for purpose of the information and data contained on this Site. You accept all risks and responsibility for losses, damages, costs and other consequences resulting directly or indirectly from using this site and any information or material available from it. To the maximum permitted by law, LakFreedom Media excludes all liability to any person arising directly or indirectly from using this site and any information or material available from it.

This Site includes links to other websites. Other websites include links to this Site. All linked websites are linked "as is" and LakFreedom Media do not necessarily endorse or approve of any material on websites linked from or to this Site; does not make any warranties or representations regarding the quality, accuracy, merchantability or fitness for purpose of any material on websites linked from or to this Site.

The automated video discovery system of this site automatically creates and manages links to the publicly available video content interested to the visitors of this site. This site includes automatically created and managed links to Youtube™ hosted video clips. If you are the copyright owner of any of those videos and you wish to remove a video, inform Youtube™ to remove the video from Youtube™ servers on Copyright grounds. This form may be used to lodge a Copyright Infringement Notification requesting to remove a video on Copyright grounds. Once a video is removed from Youtube™, it will automatically be removed from this site. Alternatively, you may consider monetizing your copyrighted video content hosted by Youtube™.Similar to the above-described process, this site includes automatically created and managed links to video clips hosted by publicly available video servers www.Dailymotion.com™, www.Facebook.com™ and www.Vimeo.com™. If you are the copyright owner of any of those video clips and you wish to remove a video hosted by any of those video hosting sites, based on copyright grounds, please contact those sites to remove a video.

We hereby declare that we do not host any videos on our site and our site contains automatically generated and managed links (or pointers) to videos hosted by above mentioned public video hosting sites. Once a user of our site clicks on a link, the user's device establishes a direct connection with the video hosting server bypassing our site. The interesting video to the user will be directly streamed from the public video server to the user's device. No videos are streamed through our site. Our site only provides the initial link (or the pointer) required by the user's device to initiate a direct connection with a public video server.