ඔබත් හෝටල් වලින් කෑමට පෙර මෙවැනි වේටර්වරුන්ගෙන් ප්‍රවේසම්වන්න

ඔබත් හෝටල් වලින් කෑමට පෙර මෙවැනි වේටර්වරුන්ගෙන් ප්‍රවේසම්වන්න

Watch ඔබත් හෝටල් වලින් කෑමට පෙර මෙවැනි වේටර්වරුන්ගෙන් ප්‍රවේසම්වන්න Free Online at LakFreedom Media

Loading...
X CLOSE
Published 2014-04-21 | 2056 Views
Loading...

Sinhala Cartoons
Loading...

Latest News

Mahinda Rajapaksa assumes duties as Prime Minister
Posted on Tuesday August 11, 2020

Colombo (News 1st); Mahinda Rajapaksa on Tuesday (11) officially assumed duties as the 13th Prime Minister of Sri Lanka at Temple Trees. The leader of Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) Mahinda Rajapaksa was sworn in as the 13th Prime Minister of Sri Lanka in the presence of President Gotabaya Raj...

Ranjan cries foul over election results
Posted on Tuesday August 11, 2020

COLOMBO (News1st): Elected lawmaker Ranjan Ramanayake has claimed foul over the results of last Wednesday’s parliamentary poll. Ramanayake, who was elected from the Gampaha District, described the poll as a reality show, in which the results go in favour of the “sponsors”. “There are many s...

SLPP, ITAK & ACTC National List MPs announced via Extraordinary Gazette
Posted on Monday August 10, 2020

Colombo (News 1st); An Extraordinary Gazette was issued on Monday (10) announcing the names of 19 National List MPs from the Sri Lanka Podujana Peramuna, Illankai Tamil Arasu Kachchi and the All Ceylon Tamil Congress (Ahila Ilankai Thamil Congress). Sri Lanka Podujana Peramuna : Gamini Lakshman Pi...

Murder suspect to be charged for money laundering
Posted on Monday August 10, 2020

COLOMBO (News1st): An organized criminal facing murder charges has been arrested and will now be charged for money laundering, police said. The criminal who is out on bail, was arrested in Matugama, upon a questioning carried out on his accomplice who was also arrested by the police. “The suspec...

OPPP yet to finalize national list MP
Posted on Monday August 10, 2020

COLOMBO (News1st): The Our Power of People Party (OPPP) is yet to decide on its parliament representative amid the sudden disappearance of its acting secretary. The acting secretary, who had informed the election commission that he would nominate himself to enter parliament, has gone missing since ...

Prime Minister thanks voters for election victory
Posted on Monday August 10, 2020

COLOMBO (News1st): Prime Minister Mahinda Rajapaksa has thanked the people of his Kurunegala electorate for his victory at the parliamentary poll. Rajapaksa obtained 527,364 votes at last Wednesday’s poll, the highest ever votes received by a parliamentary election candidate in Sri Lanka. The P...

Latest Photos

Lagna Palaapala Movies

LakFreedom Media has attempted to make the information on this Site as accurate as possible and is provided in good faith without any express or implied warranty. There is no guarantee given as to the accuracy of any individual item on the Site. If you rely on the information given on this Site, you are responsible for ensuring by independent verification its accuracy, currency or completeness. The information given on this Site is for personal use only.

LakFreedom Media make no warranties, representations, express or implied, as to the accuracy, merchantability, quality or fitness for purpose of the information and data contained on this Site. You accept all risks and responsibility for losses, damages, costs and other consequences resulting directly or indirectly from using this site and any information or material available from it. To the maximum permitted by law, LakFreedom Media excludes all liability to any person arising directly or indirectly from using this site and any information or material available from it.

This Site includes links to other websites. Other websites include links to this Site. All linked websites are linked "as is" and LakFreedom Media do not necessarily endorse or approve of any material on websites linked from or to this Site; does not make any warranties or representations regarding the quality, accuracy, merchantability or fitness for purpose of any material on websites linked from or to this Site.

The automated video discovery system of this site automatically creates and manages links to the publicly available video content interested to the visitors of this site. This site includes automatically created and managed links to Youtube™ hosted video clips. If you are the copyright owner of any of those videos and you wish to remove a video, inform Youtube™ to remove the video from Youtube™ servers on Copyright grounds. This form may be used to lodge a Copyright Infringement Notification requesting to remove a video on Copyright grounds. Once a video is removed from Youtube™, it will automatically be removed from this site. Alternatively, you may consider monetizing your copyrighted video content hosted by Youtube™.Similar to the above-described process, this site includes automatically created and managed links to video clips hosted by publicly available video servers www.Dailymotion.com™, www.Facebook.com™ and www.Vimeo.com™. If you are the copyright owner of any of those video clips and you wish to remove a video hosted by any of those video hosting sites, based on copyright grounds, please contact those sites to remove a video.

We hereby declare that we do not host any videos on our site and our site contains automatically generated and managed links (or pointers) to videos hosted by above mentioned public video hosting sites. Once a user of our site clicks on a link, the user's device establishes a direct connection with the video hosting server bypassing our site. The interesting video to the user will be directly streamed from the public video server to the user's device. No videos are streamed through our site. Our site only provides the initial link (or the pointer) required by the user's device to initiate a direct connection with a public video server.