ඇස් අදහා ගත නොහැකි වීඩියෝවක් මෙය බලා සැනසෙන්නට නොවේ.. ඔබට හැකි දේ කරන්නටයි

ඇස් අදහා ගත නොහැකි වීඩියෝවක් මෙය බලා සැනසෙන්නට නොවේ.. ඔබට හැකි දේ කරන්නටයි

Watch ඇස් අදහා ගත නොහැකි වීඩියෝවක් මෙය බලා සැනසෙන්නට නොවේ.. ඔබට හැකි දේ කරන්නටයි Free Online at LakFreedom Media

Loading...
X CLOSE
Published 2014-04-21 | 1956 Views
Loading...

Similar Videos


Sinhala Cartoons
Loading...

Latest News

Sri Lanka Navy seize over 7000 kg of Turmeric smuggled since 28th July
Posted on Friday August 14, 2020

COLOMBO (News 1st): Sri Lanka Navy has seized a total of 7552 kilograms of Turmeric smuggled into the island during special raids conducted since 28th July, Navy officials said. “The stocks of Turmeric were seized while being transported by vehicles, after being smuggled into the country via sea...

Over 70 MPs complete online registration in parliament
Posted on Friday August 14, 2020

COLOMBO (News 1st): More than 70 Members of Parliament have registered in parliament, via online, Parliament officials said. “An online registration system that can be accessed via www.parliament.lk, was introduced recently and MPs are not required to visit parliament for registration,” Neil I...

Construction of Sri Lanka’s largest wind power plant, concludes: CEB
Posted on Friday August 14, 2020

COLOMBO (News 1st): The construction work of the Mannar Power Plant, the largest wind power plant in the country, has concluded, the Ceylon Electricity Board said. “The new wind power plant will generate 100 megawatts of electricity, and it will be added to the National Grid in the coming weeks,...

20 Sri Lankans injured in Beirut Explosion
Posted on Friday August 14, 2020

COLOMBO (News 1st): The number of Sri Lankans injured in the massive explosion in the Lebanese capital of Beirut has risen to 20, said Sri Lankan embassy officials in Lebanon.  “All relevant measures were taken to provide relief for the injured,” Shani Karunaratne, Sri Lanka’s Ambassador to...

National List of MPs to be sent to Government Printer today: NEC
Posted on Friday August 14, 2020

COLOMBO: The list of National List Members of the 9th parliament will be sent to the Government Printer on Friday (Aug 14), to be gazetted, the National Elections Commission said.  “All other parties EXCEPT for the United National Party have submitted their list of national list members,” Mahi...

Prime Minister engages in religious observances in Anuradhapura
Posted on Thursday August 13, 2020

COLOMBO (News1st): Prime Minister Mahinda Rajapaksa engaged in religious observances in Anuradhapura on Thursday. The Prime Minister paid respects to Buddhist leaders during his visit. “The time has come for you to fulfil your duty,” Ven. Ralapanawe Dhammajoni Thero, the Adhikarana Sanghanayak...

Latest Photos

Lagna Palaapala Movies

LakFreedom Media has attempted to make the information on this Site as accurate as possible and is provided in good faith without any express or implied warranty. There is no guarantee given as to the accuracy of any individual item on the Site. If you rely on the information given on this Site, you are responsible for ensuring by independent verification its accuracy, currency or completeness. The information given on this Site is for personal use only.

LakFreedom Media make no warranties, representations, express or implied, as to the accuracy, merchantability, quality or fitness for purpose of the information and data contained on this Site. You accept all risks and responsibility for losses, damages, costs and other consequences resulting directly or indirectly from using this site and any information or material available from it. To the maximum permitted by law, LakFreedom Media excludes all liability to any person arising directly or indirectly from using this site and any information or material available from it.

This Site includes links to other websites. Other websites include links to this Site. All linked websites are linked "as is" and LakFreedom Media do not necessarily endorse or approve of any material on websites linked from or to this Site; does not make any warranties or representations regarding the quality, accuracy, merchantability or fitness for purpose of any material on websites linked from or to this Site.

The automated video discovery system of this site automatically creates and manages links to the publicly available video content interested to the visitors of this site. This site includes automatically created and managed links to Youtube™ hosted video clips. If you are the copyright owner of any of those videos and you wish to remove a video, inform Youtube™ to remove the video from Youtube™ servers on Copyright grounds. This form may be used to lodge a Copyright Infringement Notification requesting to remove a video on Copyright grounds. Once a video is removed from Youtube™, it will automatically be removed from this site. Alternatively, you may consider monetizing your copyrighted video content hosted by Youtube™.Similar to the above-described process, this site includes automatically created and managed links to video clips hosted by publicly available video servers www.Dailymotion.com™, www.Facebook.com™ and www.Vimeo.com™. If you are the copyright owner of any of those video clips and you wish to remove a video hosted by any of those video hosting sites, based on copyright grounds, please contact those sites to remove a video.

We hereby declare that we do not host any videos on our site and our site contains automatically generated and managed links (or pointers) to videos hosted by above mentioned public video hosting sites. Once a user of our site clicks on a link, the user's device establishes a direct connection with the video hosting server bypassing our site. The interesting video to the user will be directly streamed from the public video server to the user's device. No videos are streamed through our site. Our site only provides the initial link (or the pointer) required by the user's device to initiate a direct connection with a public video server.